പൂച്ചേ, തത്തമ്മ, തത്തമ്മ!

വിദ്യാരംഭമല്ലേ? ഇതിലും യോജിച്ച ഒരു ദിവസം വേറെ ഏതുണ്ട്?

അതുകൊണ്ട് ഇന്നുതന്നെ പൂച്ച കാണാതെ തത്തമ്മ ഒരു ബ്ലോഗു തുടങ്ങി.....

;)